Experience

My job was always very attractive Judge yourself

Applied gerontology

Welfare state

For years Bert Breij and I worked together on complex issues of the welfare state, such as care and social security. Bert is a socially committed man and a strategic virtuoso. Together we researched the consequences of the longer working life. This longer working life is the result of the demographic coincidence of the ‘graying’ and ‘greening’ of society. Our research produced some remarkable results and concluded with the Bert receiving his doctorate.

Together we analyzed the execution of the Social Support Act, as an assignment of a regional voluntary care association. Before that we already analyzed how this association could survive in the fast changing care context.

We explored the graying of society. We wanted to found out whether it would be possible to establish a social movement that would be able to seduce people to reflect more on their own care when they would get older.

We also tried to find out whether it would be possible to develop more support for technical education and professions.

Interim-manager

In 2005 en 2006 was ik interim-manager bij de directie Beheer van het MCRZ-(het huidige Maasstad)ziekenhuis in Rotterdam. De opdracht was om de organisatie klaar te maken voor de verhuis naar de nieuwbouw in Lombardijen in 2010. Bij mijn afscheid kreeg ik het mooiste compliment dat ik ooit heb gehad op mijn werk: ik had mensen een serieuze kans gegeven.

Duurzaamheid

In de jaren daarvoor hebben Willem van Laarhoven en ik keihard gewerkt om SIRNED als onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaamheid een plek in de markt te geven. Omdat de overheid en het bedrijfsleven toen geen enkele belangstelling hadden voor dit onderwerp waren we na vier jaar gedwongen weer onze eigen weg te gaan. Spijtig. Het absolute hoogtepunt van ons werk was het project dat we voor de Stuurgroep Technology Assessment van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben uitgevoerd. Dat project was een onderzoek naar en advies over de aanpak van de risicobeleving, de risico’s en de risicobeheersing van het gebruik van organische reststoffen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in veevoer. De rapportage is door de minister van LNV aangeboden aan de Tweede Kamer en heeft er toe bijgedragen dat onnodige en kostbare wetgeving niet door is gegaan.
Een kopie van het rapport kunt u hier downloaden.

Stelselherziening

Op het moment dat Willem en ik gingen samenwerken was ik al meer dan tien jaar zelfstandig onderzoeker en adviseur. Een project dat er in die tien jaar uitspringt, is de Stelselherziening Programma Beheer. Dit was een opdracht van Johan de Leeuw, toenmalig directeur-generaal van het ministerie van LNV. Programma Beheer was een grootschalige wijziging van beleid, wetgeving en financiering voor de ontwikkeling en het beheer van de natuur in Nederland. Mijn taak was zo te interveniëren in het programma dat de voortgang zou zijn verzekerd.

Sociaal beleid
Voor LNV en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heb ik nog onderzoek gedaan naar en geadviseerd over de inrichting van het sociaal beleid in het landelijk gebied. Advies: niet doen.

Beeldvorming
Voor het ministerie van VWS en de werkgeversorganisatie MO-Groep heb ik nog onderzoek gedaan naar en geadviseerd over de beeldvorming van de sector Jeugdhulpverlening. De resultaten heb ik gepresenteerd tijdens een congres in Apeldoorn.
Mijn lezing kunt u hier downloaden.

Docent

Bij de Bestuursacademie Nederland heb ik van 1995 – 2001 onder de bezielende leiding van Hans Leeuwenkamp als docent meegewerkt aan het curriculum ‘Strategie en beleid, organisatie en communicatie’.

Ambtenaar

Voordat ik zelfstandig aan de slag ging, ben ik tien jaar ambtenaar geweest. Eerst vier jaar bij het openbaar lichaam Rijnmond (OLR) in Rotterdam en daarna zes jaar bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in Den Haag.
In Rotterdam was ik communicatie-adviseur en woordvoerder van het bestuur en van de directeur van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. Het OLR was een bij bijzondere wet opgericht bestuursorgaan met gemeentelijke en provinciale taken en bevoegdheden voor de ruimtelijke ordening, openluchtrecreatie en het milieu en afstemmingstaken op de beleidsterreinen volkshuisvesting, onderwijs, regionale economie, verkeer en vervoer en rampenbestrijding.
Bij de RVD was ik adviseur en later manager bij de afdeling Communicatie-advies en Projectmanagement. De afdeling adviseerde ministeries en voerde in hun opdracht communicatieprojecten uit. De afdeling kocht voor de ministeries ook interne en externe deskundigheid in op het gebied van communicatie-advies en -uitvoering.

Journalist
En dat voor een journalist die vier jaar lang stukkies had geschreven voor een huis-aan-huis-blaadje in West-Brabant. wat ik overigens altijd met heel veel plezier heb gedaan.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.